Urmarea aspectelor generate de acțiunea Episcopiei Devei și Hunedoarei privitoare la tăierea și toaletarea unor arbori din curtea Catedralei Sf.Nicolae Deva, se impun anumite precizări menite să lămurească unele aspecte de ordin legislativ, privitoare la rolul și atribuțiile administrației publice locale în lumina Legii privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, nr.24/2007, republicată și modificată, astfel:
Actul normativ amintit, stabilește în sarcina autorităților publice locale obligația conducerii evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul unităților administrativ teritoriale, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi pe care au obligația de a le actualiza ori de câte ori intervin modificări.
Registrul local al spațiilor verzi aferente unității administrativ teritoriale care este municipiul Deva, presupune o documentație complexă care se întocmește pentru evidența spațiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al municipiului Deva, care se constituie într-un sistem G.I.S. și care cuprinde inventarierea, evidențierea tipului de proprietate și a modului de administrare precum și descrierea caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației. Această operațiune complexă se află în plină desfășurare, urmând ca această evidență să devină operațională după aprobarea Planului Urbanistic General, aprobare care va avea loc în prima parte a acestui an. Tocmai datorită complexități realizării acestei evidențe, legiuitorul a prorogat de mai multe ori termenul de punere în aplicare a prevederilor legale privitoare la constituirea și conducerea evidenței registrelor locale ale spațiilor verzi.
De altfel, este de notorietate publică faptul că arborii aflați în curtea Catedralei ortodoxe Sf. Nicolae Deva aveau un grad de îmbătrânire ridicat (peste 70 de ani), mult pentru categoria coniferelor, menținerea acestora punând în pericol viața celor care frecventau acest lăcaș de cult.
Raportat la cele de mai sus, atitudinea unor instituții deconcentrate (AGENȚIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA și COMISARIATUL JUDETEAN HUNEDOARA A GARZII DE MEDIU) de a cataloga acțiunea Epicopiei Devei și Hunedoarei ca fiind una nelegală și, cu atât mai mult, transferarea vinovăției așazisei nelegalități în sarcina autorităților publice locale, prin aceea că nu și-au dat acordul pentru această acțiune, în condițiile în care potrivit art. 9 din legea 24/2007 acest acord vizează doar acțiunea de transplantare a arborilor și arbuștilor, demonstrează nu numai lipsa de profesionalism a factorilor de deciziei din fruntea acestor instituții deconcentrate, dar și o rea intenție în ceea ce privește informarea corectă a cetățenilor municipiului Deva.
Autoritățile publice locale prin compartimentul de specialitate au acordat sprijin logistic și uman Episcopiei sub rezerva obținerii de către aceasta a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute de lege pentru această operațiune.

Biroul de presă al Municipiului Deva