Deva: Începe depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în perioada sezonului rece

Deva: Începe depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în perioada sezonului rece

Primăria Municipiului Deva informează că, începând cu data de 17 octombrie 2016, pot fi ridicate, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva (str. Cuza Vodă, nr. 36, bl. 112), cererile-tip şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece 2016-2017.
Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, de luni până joi, între orele 8.30.15.00, şi vineri, între orele 8.30-12.00. Data limită de depunere a cererilor pentru perioada noiembrie 2016 – martie 2017 este 20 noiembrie 2016. Direcţia de Asistenţă Socială Deva oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 36, bl. 112 sau la numărul de telefon 0254.21.80.30.
Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA
AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI
-cerere-tip prin care se solicită acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei;
I.Acte de identitate:
-copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie care au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul;
-copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani;
-copie certificat de căsătorie;
-hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei/sau de încuviinţare a adopţiei;
-copie sentinţă de divorţ;
-hotărâre judecătorească/sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului;
-decizia directorului general al Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului/sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă;
-hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau dispoziţia autorităţii tutelare.
II.Acte privind veniturile:
-adeverinţă de la angajator cu salariul net, plus valoarea bonurilor de masă (unde este cazul; venituri anterioare lunii în care se depune cererea);
-cupoane de pensie (anterioare lunii în care se depune cererea);
-cupoane sau adeverinţe şomaj;
-cupon sau adeverinţă DGASPC pntru indemnizaţie handicap;
-adeverinţe pentru elevi şi studenţi, în care să fie menţionate felul şi cuantumul burselor acordate.
III.Acte doveditoare privind bunurile:
-adeverinţe de la Direcţia Taxe şi Impozite Locale pentru bunurile imobile (clădiri, spaţii locative, terenuri etc.), bunuril mobile, utilaje agricole, pentru toţi membrii majori din familie;
-copii talon autoturism;
-copii act de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere; împuternicire notarială a proprietarului locuinţei (unde este cazul);
-adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari, în care să fie menţionat numărul de persoane înscrise la cheltuieli comune;
-copia ultimei facturi E.ON Gaz (pentru încălzire cu gaz);
-copia ultimei facturi de energie electrică (pentru încălzire cu energie electrică);
-declaraţie pe propria răspundere (declaraţie-tip).

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa primarului în termen de 5 zile de la data modificării (ex.: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA
ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2016-2017.
I.Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
II.Bunuri mobile:
-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.
III.Depozite bancare:
-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Recomandari

Alte Articole