Vezi ce proiecte au fost aprobate în ședința de azi a Consiliului Județean Hunedoara

Vezi ce proiecte au fost aprobate în ședința de azi a Consiliului Județean Hunedoara

Vineri, 29 ianuarie 2016, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara în care au fost dezbătute și aprobate 26 de proiecte de hotărâri, după cum urmează:
1. Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2015;
2. Informare cu privire la Programul de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în anul 2015;
3. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2015, precum și prezentarea Priorităților de acțiune ale structurilor de ordine publică la nivelul Județului Hunedoara 2015 – 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu Bibliotecă Județeană ”Ovid Densușianu”- Deva în corpul B), al Consiliului Județean Hunedoara;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”Modernizare DJ 709 F: DN 7A – Cabana Rusu- Masivul Parâng, km. 6+600 – 10+325”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019 ale spitalelor publice de interes județean;
17. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din județul Hunedoara în anul 2016;
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2016;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara;
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara;
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara;
27. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționarea S.C. „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L.;
La ședință au fost prezenți 32 de consilieri județeni. Ordinea de zi a cuprins 29 de puncte, din care 26 au fost proiecte de hotărâri și 3 puncte au fost constituite din raportul președintelui și două informări.

Recomandari

Alte Articole